Proces výkupu nehnuteľnosti – krok za krokom

proces výkupu nehnuteľnosti - chránime domovy

V súčasnosti je na trhu s nehnuteľnosťami veľké množstvo realitných kancelárií, ktoré neférovo vykupujú nehnuteľnosti s cieľom vysokého zisku. Na toto doplatia najmä ľudia, ktorí sú v ťažkých životných situáciách, ktoré dokážu prísť zo dňa na deň. Môže ísť o exekúciu, dobrovoľnú dražbu, refixáciu úrokovej sadzby či iné nepríjemnosti spojené s nehnuteľnosťami.

Práve preto sa často stáva, že je potrebné nehnuteľnosť predať čo najrýchlejšie a najvýhodnejšie, čo však so sebou prináša chyby, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Prečítajte si tento článok, aby ste si vedeli predstaviť, aký je riadny proces výkupu nehnuteľnosti. Nenechajte sa oklamať a prísť o reálnu hodnotu vašej nehnuteľnosti.

Obhliadka nehnuteľnosti

Obhliadka nehnuteľnosti je to prvé, čo je potrebné vykonať z našej strany. Okrem samotného riešenia vašej situácie je potrebné naceniť vašu nehnuteľnosť, ktorá vychádza z aktuálneho stavu nehnuteľnosti, lokality, dispozičných možností, právnych aspektov a mnohých ďalších faktorov, ktoré vplývajú na jej predaj. Pred obhliadkou je vhodné dostať nehnuteľnosť čo najlepšieho stavu, či už v rámci čistoty alebo odstránenia nedostatkov.

Aj napriek tomu však existujú klienti, ktorí majú záujem o nehnuteľnosť v pôvodnom stave, ktorú si prerobia podľa vlastných predstáv. Je však iba na vás, či si chcete vybavenie ponechať alebo ho vykúpiť spolu s nehnuteľnosťou.

Pripravenie právnych dokladov

V rámci výkupu nehnuteľnosti je potrebné si pripraviť niekoľko právnych dokumentov pred samotným prevodom vlastníckeho práva. V rámci osobných dokladov ide o platný doklad totožnostidoklad o nadobudnutí nehnuteľnosti či list vlastníctva. Okrem iného je potrebné vybaviť aj písomný súhlas každého z majiteľov nehnuteľnosti, majetkové vyrovnanie či platnú plnú moc. Môže tiež ísť o katastrálnu mapu či potvrdenie o výške zostatku úveru. Niektoré z týchto dokladov sú však individuálne k rozdielnym situáciám.

Kedy je cena za nehnuteľnosť optimálna?

Výkup bytu či domu patrí medzi rýchlejšie riešenia ako samotný predaj. Klasický predaj v súčasnosti trvá na realitnom trhu 5 až 8 mesiacov. Pre ľudí, ktorí potrebujú expresné riešenie na mieru, a teda disponovanie peniazmi už do 1 mesiaca, je tu výkup nehnuteľnosti.

Výkup je často spojený s nižšou finančnou hodnotou nehnuteľnosti ako v skutočnosti práve kvôli rýchlemu jednaniu. U nás sme pripravení investovať až 70 000 000 eur do výkupu nehnuteľností na Slovensku. To znamená, že kvôli výkupu nehnuteľnosti nie vždy musíte prerobiť. Vďaka investorom, ktorí s nami spolupracujú, dokážeme pri výkupoch nehnuteľností ponúknuť až 80 % trhovej ceny nehnuteľnosti. A čo viac, riešime všetko na kľúč a individuálne vašej situácií či potrebám.

Po výkupe nehnuteľnosti

Rozumieme, že odísť z domova a hľadať si nové bývanie nemusí byť jednoduché. Situácia, ktorá človeka prinútila vzdať sa svojho domova je jednou z tých, ktoré dokážeme riešiť promptne a bez akéhokoľvek zaváhania.

Po predaji vašej nehnuteľnosti klientom garantujeme možnosť prenájmu už predanej nehnuteľnosti, a to až na 3 mesiace. Týmto poskytujeme dostatočný čas na nákup náhradného bývania. Prenájom takmer vždy vychádza z priemernej ceny. Odhadovaná cena je približne 600 eur na mesiac, vrátane nájmu a energií pre dvojizbový byt.

Na čo si dať pozor pri ponukách výkupu?

Existuje množstvo lákavých ponúk výkupu nehnuteľností, ktoré vám garantujú peniaze do 24 hodín či výkup nehnuteľnosti za čo najvyššiu cenu. Z našich skúseností vieme, že prevod vlastníctva môže nejakú dobu trvať, preto negarantujeme takýto malý čas na vyriešenie všetkých právnych povinností z oblasti predaja nehnuteľnosti.

Individuálny prístup je veľmi dôležitý pri riešení výkupu. Stretávame sa s exekúciou či dražbou, preto potrebujeme vedieť dopodrobna informácie ohľadom vlastníctva, zmlúv a mnohé ďalšie potrebné údaje. Nenaleťte na internete na podvodné dotazníky, nezmyselné kalkulačky na výpočet hodnoty nehnuteľnosti či množstvo podvodníkov na telefónoch, ktorí vás chcú pripraviť o nehnuteľnosť aj jej skutočnú finančnú hodnotu.

Projekt Chránime Domovy je tu pre ľudí, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni. Rozumieme situáciám, z ktorých nie je iné východisko ako rýchly predaj nehnuteľnosti. Nech ide o nehnuteľnosť zaťaženú dlhmi, exekúciu, dražbu nehnuteľnosti, refixáciu či odkúpenie družstevného bytu. Neváhajte nás kontaktovať s individuálnou požiadavkou pre maximalizovanie vašej spokojnosti.

Späť na články

Daň z nehnuteľnosti – čo všetko by ste mali vedieť?

Daň z nehnuteľnosti - čo všetko by ste mali vedieť chranime domovy

Všetci vlastníci, správcovia, nájomcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti podávajú daňové priznanie z nehnuteľnosti. Keďže daň z nehnuteľností je príjmom rozpočtu samospráv, tak je ustanovená v každej obci alebo meste na Slovensku. Čo všetko by ste mali o dani z nehnuteľnosti vedieť?

Typy dane z nehnuteľnosti

Ako vzniká a zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká v momente, kedy sa daňovník stane v uplynulom roku vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovníkovi vznikla povinnosť.

Existujú však dve výnimky, pri ktorých neplatí tradičné daňové obdobie, a to ak:

  • Nadobudnete nehnuteľnosť dražbou, kedy daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni, v ktorom ste sa stali vlastníkom alebo po dni schválenia príklepu súdu, alebo
  • Nadobudnete nehnuteľnosť dedením, kedy daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve alebo osvedčenia o dedičstve.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa nepodáva každý rok, ale vždy len raz. V nasledujúcich rokoch doručí správca dane rozhodnutie o vyrubenej dani daňovníkovi automaticky na základe tohto daňového priznania. Daň z nehnuteľnosti sa platí vždy vopred.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, a teda v čase, kedy daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Situácie z pohľadu vlastníkov nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť môže vlastniť, spravovať, prenajímať alebo užívať jeden alebo viacero ľudí. Pri daňovníkovi samotnom je povinnosť jednoznačne daná. Ak je však nehnuteľnosť akéhokoľvek typu v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie je povinnosťou každého spoluvlastníka. Môže ísť o fyzickú alebo právnickú osobu, a to do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Je tu však možnosť, že spoluvlastníci zvolia spoločného zástupcu, ktorý podá daňové priznanie za všetkých. Odporúčame túto voľbu vykonať písomne. Zástupca je povinný túto zmenu vyznačiť aj v príslušnom daňovom priznaní.

V prípade, že je nehnuteľnosť v spoločnom vlastníctve manželov, stačí, ak podá daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti iba jeden z manželov. Manželia si nemusia špecificky stanoviť spoločného zástupcu.

Ktoré nehnuteľnosti sú oslobodené od dane?

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje v § 17 zahŕňa výpočet nehnuteľnosti, ktoré priamo v zmysle zákonných ustanovení oslobodení od dane. Pre príklad, ide o nasledujúce nehnuteľnosti:

  • pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
  • pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
  • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,
  • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,
  • pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

Kde a ako podať daňové priznanie dane z nehnuteľnosti

Na podanie daňového priznanie dane z nehnuteľnosti potrebujete príslušné tlačivo. To získate v listinnej podobe priamo u príslušného správcu dane z nehnuteľností alebo tlačivo dostať aj na stránke príslušnej obce alebo mesta, v katastri ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. Vyplnené tlačivo priznania alebo čiastkového priznania dani z nehnuteľnosti sa doručuje správcovi dane najneskôr do 31. januára 2024 (za daňové obdobie roku 2023).

Platba dane z nehnuteľnosti

Na základe predloženého daňového priznania vám správca dane zašle platobný výmer do 15. mája daného roku. Termín splatnosti dane z nehnuteľnosti je stanovený na 15 dní od dátumu doručenia. V súčasnej dobe máte možnosť využiť možnosť rozloženia platby na viacero splátok, pričom termíny splátok sú uvedené v platobnom výmere.

Sankcie za neplnenie daňovej povinnosti sa pohybujú v rozsahu od 5 eur do 3 000 eur. Minimálna pokuta je stanovená na 5 eur, pričom maximálna suma je viazaná na výšku vyrubenej dane. Plňte si preto povinnosti včasne a správne. V prípade, že vás čaká exekúcia, dražba nehnuteľnosti či refixácia úrokovej sadzby, ktoré môžu zaniknúť daňovú povinnosť na dať z nehnuteľnosti, radi vám pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať s vašou situáciou, ktorú individuálne a na mieru vyriešime.

Späť na články