Výkup nehnuteľnosti vs. dobrovoľná dražba

To, ako prebieha výkup nehnuteľnosti či dobrovoľná dražba už isto viete. S oboma uvedenými organizáciami sú spojené rôzne mýty a dezinformácie, ktoré sa šíria v oblasti realitného trhu, vrátane nejasností z minulosti. Niektoré organizácie by dali ruku do ohňa za dobrovoľnú držbu, iní uprednostňujú výkup nehnuteľnosti ako najlepšiu možnú voľbu pri finančných problémoch. Ako to teda je?

Cena za nehnuteľnosť

Výkup nehnuteľnosti je u nás sprevádzaný množstvom potrebných postupov. Jedným z nich je aj nacenenie vašej nehnuteľnosti a to podľa jej stavu. Výhodou výkupu nehnuteľnosti je, že poznáte jej cenu pred samotným predajom. Tým pádom viete, akú má hodnotu a aké finančné prostriedky z nej obdržíte.

Okrem nacenenia nehnuteľnosti s klientami preberáme ich finančné ťažkosti a odporúčame tie najlepšie možné riešenia. U nás sa môžete spoľahnúť na celý priebeh výkupu nehnuteľnosti na kľúč.

V porovnaní s dobrovoľnou dražbou je výkup nehnuteľnosti oveľa priaznivejšie rozhodnutie. Oproti procesu výkupu nehnuteľností má dobrovoľná dražba niekoľko nevýhod, s ktorými by sme vás radi oboznámili.

Jedným z hlavných rozdielov je, že pri dražbe nikdy presne neviete, za akú cenu sa nehnuteľnosť nakoniec predá. Hoci je vypracovaný znalecký posudok pre nehnuteľnosť, konečná predajná cena môže byť výrazne nižšia.

Fyzická obhliadka nehnuteľnosti

V náročných životných situáciách sa často nechce človek vystavovať kontaktu s ostatnými a reaguje pod vplyvom stresu a obáv, čo môže mať za následok negatívny vplyv na konečnú cenu nehnuteľnosti.

V prípade výkupu nehnuteľností stačí absolvovať jednu fyzickú obhliadku, a ďalej nie je nutné komunikovať so žiadnymi potenciálnymi záujemcami.

Pri dražbe sú však zákonne vyžadované viaceré obhliadky, nehnuteľnosť je verejne označená ako „nehnuteľnosť v dražbe“ a rôzne oznamy sú uverejnené na rôznych verejne dostupných miestach. Tento právny postup má za cieľ zabezpečiť, aby čo najširšia verejnosť bola informovaná o dražbe. To však môže byť proti vnútorným preferenciám majiteľa nehnuteľnosti, ktorý už má dostatok iných starostí a nechce verejné vystavenie či neustály kontakt so záujemcami o nehnuteľnosť.

Doba na vysťahovanie sa

Výkup nehnuteľnosti s projektom Chránime domovy myslí na majiteľov nehnuteľností vo finančne náročných časoch, preto pristupujeme ku každému jednému prípadu ľudsky a spravodlivo. Preto okrem samotného výkupu nehnuteľnosti na klienta nezabúdame a garantujeme mu až 3 mesiace možnosti prenájmu jeho už vykúpenej nehnuteľnosti.

Touto službou poskytujeme dostatok času na nájdenie a nákup nového bývania. Prenájom vždy vychádza z priemernej ceny nehnuteľnosti. Odhadovo však ide približne o 600 Eur za mesiac, vrátane nájmu a energií pre dvojizbový byt.

Pri dražbe dochádza k prechodu vlastníckeho práva na vydražiteľa prostredníctvom príklepu, a v praxi sa občas stáva, že nový majiteľ nie je vždy ohľaduplný a snaží sa pôvodným majiteľom vyhnúť rôznymi násilnými a nepríjemnými metódami ihneď po dražbe.

Voči takejto správe máte právnu ochranu podľa zákona, ale napriek tomu to nie je príjemná situácia, keď niekto agresívne zaklope na vaše dvere a snaží sa vás vysťahovať krikom alebo násilným vyhadzovaním z domu. Bohužiaľ, takéto prípady sa vyskytujú a nie sú len zriedkavým javom.

Ak už ste zistili rozdiely medzi výkupom nehnuteľnosti a dobrovoľnou dražbou, isto váš presvedčíme, že prvá možnosť je oveľa priaznivejšia či už z finančného alebo ľudského hľadiska. Neváhajte sa na nás preto obrátiť s akýmikoľvek otázkami ohľadom výkupu nehnuteľnosti či iných podobných tém.

Späť na články

Na aké náležitosti nezabudnúť pri nájomnej zmluve?

Nájom, ako všeobecný právny koncept, zahrňuje rôzne ekonomické vzťahy, kde podstatou je, že nevlastník veci odpláca za možnosť využívať alebo ťažiť z úžitkovej hodnoty danej veci. Právny základ tohto vzťahu spočíva v nájomnej zmluve, ktorou prenecháva prenajímateľ nájomcovi konkrétnu vec, aby ju dočasne využíval alebo z nej ťažil úžitky. Na oplátku za túto možnosť platí nájomca nájomné.

Množstvo mladých ľudí vyhľadáva nájom ako spôsob osamostatniť sa, kdežto dospelí ľudia vidia prenájom ako jedinú možnosť bývania. V tomto bode sú majitelia investičných nehnuteľností neustále zaneprázdnení z dôvodu vysokého záujmu o prenájom ich nehnuteľnosti. Či už ste v postavení prenajímateľa alebo nájomcu, mali by ste mať všeobecný prehľad o tom, ktoré náležitosti na nájomnej zmluve dozaista nesmú chýbať.

Pojmové znaky nájomnej zmluvy

Právne ustanovenie o nájomnej dohode nájdeme v § 663 Civilného zákonníka v znení platnom podľa aktuálnych právnych noriem. Táto dohoda vzniká medzi stranami, ktoré sú označované ako odovzdávajúca strana (prenajímateľ) a prijímajúca strana (nájomca), ktorá využíva daný objekt. Tieto strany môžu byť reprezentované právnickými alebo fyzickými osobami, vrátane verejnoprávnych subjektov.

Medzi pojmové znaky nájomnej zmluvy patrí:

 • Predmet nájmu
 • Prenechanie užívania veci alebo brania úžitkov
 • Dočasnosť právneho vzťahu
 • Nájomné za užívanie alebo branie úžitkov

Nájomný vzťah vždy predstavuje dočasný charakter, pričom táto dočasnosť nemusí byť výslovne ustanovená v samotnej zmluve. Objekt môže byť prenajatý bez špecifického stanovenia konkrétneho časového obdobia.

Predmet nájmu

Za predmet nájmu môžeme považovať ľubovoľný predmet, ktorý je schopný byť súčasťou občianskoprávnych vzťahov. Avšak, táto vec musí vždy vyhovovať dohodnutým podmienkam pre jej užívanie alebo získavanie úžitkov.

Môže ísť o pohyblivé alebo nehybné objekty, ktoré musia byť jasne identifikovateľné. Táto požiadavka sa týka aj nehnuteľností, ktoré sú vždy považované za jedinečné objekty. Objekt nájmu môže zahŕňať celé entity, ako napríklad dom alebo pozemok, alebo len ich časti (byt, nebytový priestor, časť múru určená na prenájom a iné).

V bežnej situácii by malo ísť o objekt, ktorý je schopný poskytovať očakávané výhody dohodnutým užívaním alebo získavaním úžitkov a nie je bežné, aby sa spotreboval. Napriek tomu môžu byť predmetom nájmu aj objekty, ktoré majú vlastnosti, ktoré ich z princípu robia spotrebovateľnými.

Dočasnosť nájmu

Nájom sa väčšinou stanovuje na konkrétnu dobu, ale zákonné ustanovenia umožňujú zmluvným stranám dohodnúť nájom aj bez stanoveného časového obmedzenia. Ukončenie nájmu bez časového obmedzenia môže byť dohodnuté medzi zmluvnými stranami alebo môže nastať v dôsledku výpovede.

Výška nájomného

Nájomné musí byť stanovené v dohodnutých podmienkach, pričom môže pozostávať z peňažných i nepeňažných platieb. Zvyčajne sa nájomné vyrovnáva pravidelne, no platba jednorazovo nie je vylúčená podľa zákona. Výška nájmu je vecou dohody medzi zmluvnými stranami, pokiaľ nie je upravená osobitnými právnymi normami. Splatnosť nájmu sa rovnako určuje v dohode zmluvných strán.

Prenajímateľ je povinný poskytnúť nájomcovi objekt v takom stave, aby umožňoval normálne užívanie alebo aspoň bežné užívanie, ak nie je dohodnuté inak, a udržiavať ho v tomto stave na svoje náklady. Nájomca má právo užívať objekt v súlade s dohodnutými podmienkami v nájomnej zmluve. Ak nie je špecifikovaný konkrétny spôsob využívania, nájomca je povinný využívať objekt primerane k jeho povahe a účelu. V prípade, že povaha objektu vyžaduje špecifický spôsob využívania, nájomca je zároveň povinný zachovať ho tak, aby nedochádzalo k poškodeniu.

Náležitosti nájomnej zmluvy – zhrnutie

Ako už viete, nájomná zmluva prebieha medzi dvoma hlavnými osobami – prenajímateľom a nájomníkom. Musí však obsahovať tieto základné náležitosti:

 • Označenie zmluvných strán
 • Predmet nájmu a rozsah jeho používania
 • Výška nájomného
 • Výška úhrady za plnenia spojené s užívaním nehnuteľnosti a spôsob ich výpočtu

V prípade, že ste sa ocitli vo finančných problémoch a potrebujete splatiť dlhy, hypotéku či iné finančné záležitosti, výkup nehnuteľnosti je to najlepšie riešenie. Oproti klasickým realitným kanceláriám je výkup rýchlejší, čo najférovejší a s nami máte dokonca možnosť zostať vo svojej nehnuteľnosti po dobu 3 mesiacov za stanovenú výšku nájmu, pokiaľ si nenájdete druhý domov.

Späť na články

Ktoré povinnosti je potrebné vykonať po kúpe nehnuteľnosti?

Pri kúpe ale aj predaji nehnuteľnosti prebieha zmena vlastníkov nielen samotnej nehnuteľnosti, ale aj adresy, povinností a ďalších mnohých úkonov, ktoré s nehnuteľnosťou súvisia. Aké sú to a na čo by ste zaručene mali myslieť, ak predávate alebo kupujete byt či dom?

Preberací protokol

S cieľom zabezpečiť väčšiu právnu istotu je dôležité dôkladne vyplniť preberací protokol o odovzdaní nehnuteľnosti. Tento dokument vyžaduje zaznamenanie aktuálnych hodnôt meračov z elektrickej energie, zemného plynu, vody a poprípade aj kúrenia. Následne je nutné informovať správcu budovy o ukončení bývania, čím je možné vyhotoviť konečné vyúčtovanie zálohových platieb za byt.

Správa bytového domu

V prípade, že ste preniesli vlastníctvo bytu v bytovom dome, mali by ste tiež informovať správcu nehnuteľností o tejto zmene a vyrovnať prípadné nedoplatky v zálohových platbách za byt a ďalších nákladoch spojených s bývaním. Tieto náklady môžu zahŕňať príspevky do fondu údržby a opráv, platby za služby súvisiace s užívaním bytu a poplatky za správu odovzdané správcovi. Nový vlastník bytu automaticky preberá zmluvu o správe od predchádzajúceho vlastníka, a preto je povinný oznámiť túto zmenu správcovi nehnuteľností. Pre stretnutie s správcom je potrebné pripraviť dokumenty vrátane kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a preberacieho protokolu.

Výdavky nehnuteľnosti

Elektrická energia

Pôvodným vlastníkom je vyžadované zrušiť odber elektrickej energie, zatiaľ čo nový vlastník musí vykonať proces registrácie pre svoj vlastný odber. Existuje niekoľko možných spôsobov realizácie tohto postupu. Možnosť odhlásenia elektriny zahŕňa osobnú návštevu pobočky poskytovateľa na mieste, telefonické oznámenie alebo online formulár.

Zemný plyn

V prípade, že využívate zemný plyn vo vašom dome či byte, je nevyhnutné, aby ste zrušili svoj odber a nový majiteľ sa následne musí nanovo registrovať na odber. Proces odhlasovania a prihlasovania sa k odberu zemného plynu môže byť realizovaný podobným spôsobom ako v prípade elektrickej energie.

Komunálny odpad

Registrovanie sa na odber prebieha na príslušnom miestnom úrade a je potrebné vykonať túto formálnu povinnosť do 30 dní od nadobudnutia vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Poplatok je povinný zaplatiť poplatník, čo môže byť fyzická osoba oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemok, alebo iný objekt na území hlavného mesta, s výnimkou lesov a vodných plôch evidovaných v katastri nehnuteľností.

Tento poplatok sa vzťahuje aj na právnické osoby, ktoré užívajú nehnuteľnosti na iný účel než podnikanie a podnikateľov, ktorí nehnuteľnosti využívajú na účely podnikania v hlavnom meste.

Zmena trvalého pobytu

Zmena trvalého pobytu predstavuje často ďalší nevyhnutný krok, ktorý sa vykonáva po predaji nehnuteľnosti. Existujú situácie, kedy nie je potrebné meniť trvalý pobyt. V prípade ak áno, navštívte miestny úrad podľa polohy nehnuteľnosti. Pre zmenu trvalého pobytu by mal obvykle postačiť občiansky preukaz, no z praxe odporúčame mať pri sebe aj list vlastníctva a v prípade maloletých, ich rodný list. Po zmene trvalého pobytu je potrebné vybaviť si nový občiansky preukaz so zmenenou adresou trvalého pobytu.

Zmena sídla firmy

V prípade, že ste živnostníkom a vaša firma má uvedenú adresu v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ktorú však už nevlastníte, je nevyhnutné uskutočniť zmenu tejto adresy v súlade s právnymi predpismi. Môžete si adresu nechať nezmenenú, avšak v takom prípade je nutné predložiť do Obchodného registra SR súhlas aktuálneho vlastníka nehnuteľnosti. Podpis na uvedenom súhlase musí byť overený úradne.

Povinnosť podať daňové priznanie

Každý, kto sa stane novým vlastníkom nehnuteľnosti, má povinnosť vyplniť daňové priznanie týkajúce sa konkrétnej nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinné predložiť daňovníkovi, ktorému vznikla daňová povinnosť vo vzťahu k dane z nehnuteľností. Teda, ak sa osoba stala vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností v uplynulom roku, je povinná podať daňové priznanie do 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

Áno, pri kúpe ale aj predaji nehnuteľnosti je potrebné vykonať množstvo zmien, ktoré so sebou samotný proces prináša. Nezanedbajte každý detail pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti. Pokiaľ máte záujem o výkup nehnuteľnosti z dôvodu vysokých výdavkov, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomôžeme vám so všetkým, čo k celému procesu neodkladne patrí, vrátane konkrétnych úkonov spomenutých v tomto článku.

Späť na články

Najčastejšie dôvody výkupu nehnuteľnosti

Výkup nehnuteľnosti môže byť záchranným východiskom v rôznych životne neočakávaných situáciách. Možno však ani netušíte, kedy je možné ujsť z nepríjemností, ktoré môžu zatriasť vašimi financiami, práve vďaka vykúpeniu vašej nehnuteľnosti. Pokiaľ váhate nad tým, či výkup nehnuteľnosti uskutočniť alebo nie, prevedieme vás reálnymi príkladmi, kedy môže byť práve táto možnosť správnym a rýchlym východiskom.

Životné okolnosti

Rýchly predaj nehnuteľnosti môže byť voľbou pri mnohých nečakaných situáciách v živote. Hypotéka či pôžička je beh na dlhú trať a pri neočakávaných situáciách sa môže stať, že občas nastane finančný skrat, ktorý jednoducho nedokážete utiahnuť. Životné okolnosti, ako je strata práce, úraz, trvalé následky zo zranenia, rozvod či nutnosť starať sa celodenne o člena rodiny môže byť jedným z dôvodov. Výkup nehnuteľnosti dokáže pokryť výdavky za včasné platenie hypotéky alebo pôžičiek, či iné výdavky kryjúce náklady za neočakávané situácie.

Exekučné plnenie predajom nehnuteľnosti

V prípade exekúcie je potrebné vzdať sa svojho majetku, aby bolo možné splatiť dlhy. Môže ísť o akýkoľvek cenný hmotný majetok, ktorý sa vyrovná výške dlhu. Jednou z možností je preto dražba, teda dobrovoľný predaj nehnuteľnosti.

Splatenie dlhov a pôžičiek predajom nehnuteľnosti

Pokiaľ má človek nehnuteľnosť, ktorú nevyužíva, no na jeho pleciach ho ťažia nesplatené dlhy či pôžičky, výkup nehnuteľnosti je jednou z možností, ako si zabezpečiť splatenie dlhov. Týmto spôsobom je možné všetky zadlženia splatiť rýchlo a naraz, čím sa dá začať budovať svoj domov nanovo a bez podlžností.

Výhodná kúpa inej nehnuteľnosti predajom súčasnej nehnuteľnosti

Niekedy príde situácia, kedy človek zdedí nehnuteľnosť, no na realitnom trhu sa vyskytla ponuka, ktorá predstavuje nový domov. V tomto prípade je potrebné rýchlo získať peniaze, v prípade že inú nehnuteľnosť, vyhovujúcu preferenciám jednotlivca, nájde za výhodnú cenu. V tomto prípade rýchly výkup súčasnej nehnuteľnosti zabezpečí potrebné financie v oveľa kratšom čase ako pri klasickom predaji, ktorý môže trvať 5 až 8 mesiacov, alebo pri žiadosti o hypotéku.

Refixácia úrokovej sadzby

Na konci fixácie úrokovej sadzby na hypotéke môžu nastať dva scenáre – úroková sadzba sa zníži alebo zvýši. V druhom prípade môže pravidelné splácanie hypotéky priniesť množstvo nečakaných finančných problémov, ktoré môžu končiť práve výkupom nehnuteľnosti. Refixácia úroku nastáva na konci doby fixácie, ktorú ste si na začiatku splácania hypotéky nastavili. O zmene výšky úrokovej sadzby budete vopred informovaní, preto viete premýšľať nad výkupom nehnuteľnosti včas a bez zbytočných finančných výdavkov.

Výhody výkupu nehnuteľnosti

Pokiaľ sa nachádzate v spomenutých alebo im podobných situáciách, nechajte nás predstaviť vám hlavné výhody výkupu nehnuteľnosti oproti klasickému predaju. V prvom rade ide o časový faktor, ktorý zohráva pri týchto situáciách kľúčovú rolu. Pokiaľ máte obmedzené finančné prostriedky a nedokážete situácie vyriešiť, výkup nehnuteľnosti vám vie poskytnúť potrebné financie vo výrazne kratšom čase oproti klasickému predaju nehnuteľnosti cez realitné kancelárie. V prípade súčasných dlhov sa viete odbremeniť ich splatením a začať nový život od začiatku a bez obáv z budúcnosti.

Výška hodnoty vašej nehnuteľnosti je pre nás prioritou, preto sa vždy snažíme poskytnúť vám čo najlepšiu cenu, za ktorý vašu nehnuteľnosť vykúpime. Okrem toho ponúkame aj trojmesačný prenájom vo vašej súčasnej nehnuteľnosti, pokiaľ si nenájdete nový domov.

Každý prípad riešime individuálne, preto sa môžete spoľahnúť na riešenie na kľúč, s ktorým budete dozaista spokojní. Neváhajte sa na nás obrátiť. Veríme, že dokážeme pomôcť všetkým ľuďom, ktorí potrebujú stabilný pilier pre začiatok bezstarostnej budúcnosti.

Späť na články

Všetko, čo potrebujete vedieť o dobrovoľnej dražbe

Dobrovoľná dražba je upravená v zákone č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov. V tomto článku nájdete všeobecné informácie o tom, čo dražba je, čo môže byť jej predmetom či aké osoby sa v procese dražby nachádzajú.

Čo je dobrovoľná dražba?

Dobrovoľná dražba predstavuje verejné konanie mimosúdneho charakteru, ktoré iniciuje navrhovateľ dražby. Cieľom dražby je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby.

Samotný proces začína na návrh navrhovateľa, pri ktorom licitátor oslovuje nedefinovanú skupinu jednotlivcov prítomných na predom určenom mieste, vyzývajúc ich k predkladaniu ponúk. V prípade, že jednotlivec podá najvyššiu ponuku, licitátor následne prostredníctvom príklepu prenesie vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby na tohto účastníka.

Čo predstavuje predmet dobrovoľnej dražby?

Predmet dražby môže byť právo, vec, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor práv, vecí alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo jeho časť, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.

Predmetom dražby nesmie byť predmet, ktorým navrhovateľ dražby alebo dražobník na základe zmluvy nemôže nakladať, alebo ak konanie dražby vylučuje osobitný predpis. Nemôžu sa dražiť cenné papiere ani majetok vo vlastníctve štátu a obcí.

Kto sa zúčastňuje na dobrovoľnej dražbe?

Na dobrovoľnej dražbe je prítomných niekoľko ľudí, ktoré majú svoje postavenie.

Dražobník

Ide o osobu, ktorá organizuje dražbu. Musí splňovať kritériá stanovené v zákone o dobrovoľných dražbách a iných príslušných predpisoch, pričom jej bolo udelené oprávnenie na vykonávanie príslušnej činnosti.

Navrhovateľ dražby

Je to osoba, ktorá vykonáva záložné právo alebo iná osoba, ktorá je oprávnená nevrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona.

Licitátor

Licitátor môže byť iba fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony. Musí byť zdravotne spôsobilá a je oprávnená činiť v mene a na účet dražobníka úkony na dražbe.

Účastníci dobrovoľnej dražby

Účastníkom dražby je každý, kto je prítomný na dražbe s cieľom vykonať podanie. Musí spĺňať podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách.

Pred, počas a po dobrovoľnej dražbe

Pred dobrovoľnou dražbou

Pred samotnou dražbou je povinné značiť osoby a veci spôsobom vylučujúcim ich zámeru. Všetky potrebné písomnosti je potrebné doručiť zákonom predpísaným spôsobom a v predpísanej lehote. V povinnej lehote je tiež povinné zverejniť oznámenie o dražbe. Dražobník je povinný umiestniť na predmet dražby označenie podľa zákona, a to najmenej 15 dní pred konaním dražby.

Počas dobrovoľnej dražby

Dražba sa otvára jej vyvolaním. Účastníci sú oboznámení s predmetom dražby, právami a záväzkami k predmetu dražby, jeho cenou, výškou najvyššieho podania a najnižšieho prihodenia. Účastníci podávajú cenové ponuky, zatiaľ čo je celý priebeh korigovaný licitátorom. Ten vyzýva na ďalšie podania. Pokiaľ už žiaden z účastníkov nepodá vyššiu ponuku, licitátor oznámi príklepom koniec dražby.

Po dobrovoľnej dražbe – nadobudnutie vlastníckeho práva

Po tom, čo účastník získa predmet dražby, stáva sa vydražiteľom. Vlastnícke právo na jeho osobu vzniklo udelením príklepu iniciátora. Vydražiteľ dostane vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu, poprípade je priložené potvrdenie o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému úradu.

Neváhajte sa na nás obrátiť, pokiaľ sa nachádzate v náročnej finančnej situácií. Z každého problému existuje úspešné východisko, ktoré vás zachráni od exekúcie či dlhov. Sme tu pre vás, s najlepšou možnou pomocou z oblasti férového výkupu nehnuteľností.

Späť na články

Proces výkupu nehnuteľnosti – krok za krokom

proces výkupu nehnuteľnosti - chránime domovy

V súčasnosti je na trhu s nehnuteľnosťami veľké množstvo realitných kancelárií, ktoré neférovo vykupujú nehnuteľnosti s cieľom vysokého zisku. Na toto doplatia najmä ľudia, ktorí sú v ťažkých životných situáciách, ktoré dokážu prísť zo dňa na deň. Môže ísť o exekúciu, dobrovoľnú dražbu, refixáciu úrokovej sadzby či iné nepríjemnosti spojené s nehnuteľnosťami.

Práve preto sa často stáva, že je potrebné nehnuteľnosť predať čo najrýchlejšie a najvýhodnejšie, čo však so sebou prináša chyby, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Prečítajte si tento článok, aby ste si vedeli predstaviť, aký je riadny proces výkupu nehnuteľnosti. Nenechajte sa oklamať a prísť o reálnu hodnotu vašej nehnuteľnosti.

Obhliadka nehnuteľnosti

Obhliadka nehnuteľnosti je to prvé, čo je potrebné vykonať z našej strany. Okrem samotného riešenia vašej situácie je potrebné naceniť vašu nehnuteľnosť, ktorá vychádza z aktuálneho stavu nehnuteľnosti, lokality, dispozičných možností, právnych aspektov a mnohých ďalších faktorov, ktoré vplývajú na jej predaj. Pred obhliadkou je vhodné dostať nehnuteľnosť čo najlepšieho stavu, či už v rámci čistoty alebo odstránenia nedostatkov.

Aj napriek tomu však existujú klienti, ktorí majú záujem o nehnuteľnosť v pôvodnom stave, ktorú si prerobia podľa vlastných predstáv. Je však iba na vás, či si chcete vybavenie ponechať alebo ho vykúpiť spolu s nehnuteľnosťou.

Pripravenie právnych dokladov

V rámci výkupu nehnuteľnosti je potrebné si pripraviť niekoľko právnych dokumentov pred samotným prevodom vlastníckeho práva. V rámci osobných dokladov ide o platný doklad totožnostidoklad o nadobudnutí nehnuteľnosti či list vlastníctva. Okrem iného je potrebné vybaviť aj písomný súhlas každého z majiteľov nehnuteľnosti, majetkové vyrovnanie či platnú plnú moc. Môže tiež ísť o katastrálnu mapu či potvrdenie o výške zostatku úveru. Niektoré z týchto dokladov sú však individuálne k rozdielnym situáciám.

Kedy je cena za nehnuteľnosť optimálna?

Výkup bytu či domu patrí medzi rýchlejšie riešenia ako samotný predaj. Klasický predaj v súčasnosti trvá na realitnom trhu 5 až 8 mesiacov. Pre ľudí, ktorí potrebujú expresné riešenie na mieru, a teda disponovanie peniazmi už do 1 mesiaca, je tu výkup nehnuteľnosti.

Výkup je často spojený s nižšou finančnou hodnotou nehnuteľnosti ako v skutočnosti práve kvôli rýchlemu jednaniu. U nás sme pripravení investovať až 70 000 000 eur do výkupu nehnuteľností na Slovensku. To znamená, že kvôli výkupu nehnuteľnosti nie vždy musíte prerobiť. Vďaka investorom, ktorí s nami spolupracujú, dokážeme pri výkupoch nehnuteľností ponúknuť až 80 % trhovej ceny nehnuteľnosti. A čo viac, riešime všetko na kľúč a individuálne vašej situácií či potrebám.

Po výkupe nehnuteľnosti

Rozumieme, že odísť z domova a hľadať si nové bývanie nemusí byť jednoduché. Situácia, ktorá človeka prinútila vzdať sa svojho domova je jednou z tých, ktoré dokážeme riešiť promptne a bez akéhokoľvek zaváhania.

Po predaji vašej nehnuteľnosti klientom garantujeme možnosť prenájmu už predanej nehnuteľnosti, a to až na 3 mesiace. Týmto poskytujeme dostatočný čas na nákup náhradného bývania. Prenájom takmer vždy vychádza z priemernej ceny. Odhadovaná cena je približne 600 eur na mesiac, vrátane nájmu a energií pre dvojizbový byt.

Na čo si dať pozor pri ponukách výkupu?

Existuje množstvo lákavých ponúk výkupu nehnuteľností, ktoré vám garantujú peniaze do 24 hodín či výkup nehnuteľnosti za čo najvyššiu cenu. Z našich skúseností vieme, že prevod vlastníctva môže nejakú dobu trvať, preto negarantujeme takýto malý čas na vyriešenie všetkých právnych povinností z oblasti predaja nehnuteľnosti.

Individuálny prístup je veľmi dôležitý pri riešení výkupu. Stretávame sa s exekúciou či dražbou, preto potrebujeme vedieť dopodrobna informácie ohľadom vlastníctva, zmlúv a mnohé ďalšie potrebné údaje. Nenaleťte na internete na podvodné dotazníky, nezmyselné kalkulačky na výpočet hodnoty nehnuteľnosti či množstvo podvodníkov na telefónoch, ktorí vás chcú pripraviť o nehnuteľnosť aj jej skutočnú finančnú hodnotu.

Projekt Chránime Domovy je tu pre ľudí, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni. Rozumieme situáciám, z ktorých nie je iné východisko ako rýchly predaj nehnuteľnosti. Nech ide o nehnuteľnosť zaťaženú dlhmi, exekúciu, dražbu nehnuteľnosti, refixáciu či odkúpenie družstevného bytu. Neváhajte nás kontaktovať s individuálnou požiadavkou pre maximalizovanie vašej spokojnosti.

Späť na články

Daň z nehnuteľnosti – čo všetko by ste mali vedieť?

Daň z nehnuteľnosti - čo všetko by ste mali vedieť chranime domovy

Všetci vlastníci, správcovia, nájomcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti podávajú daňové priznanie z nehnuteľnosti. Keďže daň z nehnuteľností je príjmom rozpočtu samospráv, tak je ustanovená v každej obci alebo meste na Slovensku. Čo všetko by ste mali o dani z nehnuteľnosti vedieť?

Typy dane z nehnuteľnosti

Ako vzniká a zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká v momente, kedy sa daňovník stane v uplynulom roku vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovníkovi vznikla povinnosť.

Existujú však dve výnimky, pri ktorých neplatí tradičné daňové obdobie, a to ak:

 • Nadobudnete nehnuteľnosť dražbou, kedy daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni, v ktorom ste sa stali vlastníkom alebo po dni schválenia príklepu súdu, alebo
 • Nadobudnete nehnuteľnosť dedením, kedy daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve alebo osvedčenia o dedičstve.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa nepodáva každý rok, ale vždy len raz. V nasledujúcich rokoch doručí správca dane rozhodnutie o vyrubenej dani daňovníkovi automaticky na základe tohto daňového priznania. Daň z nehnuteľnosti sa platí vždy vopred.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, a teda v čase, kedy daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Situácie z pohľadu vlastníkov nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť môže vlastniť, spravovať, prenajímať alebo užívať jeden alebo viacero ľudí. Pri daňovníkovi samotnom je povinnosť jednoznačne daná. Ak je však nehnuteľnosť akéhokoľvek typu v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie je povinnosťou každého spoluvlastníka. Môže ísť o fyzickú alebo právnickú osobu, a to do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Je tu však možnosť, že spoluvlastníci zvolia spoločného zástupcu, ktorý podá daňové priznanie za všetkých. Odporúčame túto voľbu vykonať písomne. Zástupca je povinný túto zmenu vyznačiť aj v príslušnom daňovom priznaní.

V prípade, že je nehnuteľnosť v spoločnom vlastníctve manželov, stačí, ak podá daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti iba jeden z manželov. Manželia si nemusia špecificky stanoviť spoločného zástupcu.

Ktoré nehnuteľnosti sú oslobodené od dane?

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje v § 17 zahŕňa výpočet nehnuteľnosti, ktoré priamo v zmysle zákonných ustanovení oslobodení od dane. Pre príklad, ide o nasledujúce nehnuteľnosti:

 • pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
 • pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,
 • pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

Kde a ako podať daňové priznanie dane z nehnuteľnosti

Na podanie daňového priznanie dane z nehnuteľnosti potrebujete príslušné tlačivo. To získate v listinnej podobe priamo u príslušného správcu dane z nehnuteľností alebo tlačivo dostať aj na stránke príslušnej obce alebo mesta, v katastri ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. Vyplnené tlačivo priznania alebo čiastkového priznania dani z nehnuteľnosti sa doručuje správcovi dane najneskôr do 31. januára 2024 (za daňové obdobie roku 2023).

Platba dane z nehnuteľnosti

Na základe predloženého daňového priznania vám správca dane zašle platobný výmer do 15. mája daného roku. Termín splatnosti dane z nehnuteľnosti je stanovený na 15 dní od dátumu doručenia. V súčasnej dobe máte možnosť využiť možnosť rozloženia platby na viacero splátok, pričom termíny splátok sú uvedené v platobnom výmere.

Sankcie za neplnenie daňovej povinnosti sa pohybujú v rozsahu od 5 eur do 3 000 eur. Minimálna pokuta je stanovená na 5 eur, pričom maximálna suma je viazaná na výšku vyrubenej dane. Plňte si preto povinnosti včasne a správne. V prípade, že vás čaká exekúcia, dražba nehnuteľnosti či refixácia úrokovej sadzby, ktoré môžu zaniknúť daňovú povinnosť na dať z nehnuteľnosti, radi vám pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať s vašou situáciou, ktorú individuálne a na mieru vyriešime.

Späť na články