Všetko, čo potrebujete vedieť o dobrovoľnej dražbe

Dobrovoľná dražba je upravená v zákone č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov. V tomto článku nájdete všeobecné informácie o tom, čo dražba je, čo môže byť jej predmetom či aké osoby sa v procese dražby nachádzajú.

Čo je dobrovoľná dražba?

Dobrovoľná dražba predstavuje verejné konanie mimosúdneho charakteru, ktoré iniciuje navrhovateľ dražby. Cieľom dražby je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby.

Samotný proces začína na návrh navrhovateľa, pri ktorom licitátor oslovuje nedefinovanú skupinu jednotlivcov prítomných na predom určenom mieste, vyzývajúc ich k predkladaniu ponúk. V prípade, že jednotlivec podá najvyššiu ponuku, licitátor následne prostredníctvom príklepu prenesie vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby na tohto účastníka.

Čo predstavuje predmet dobrovoľnej dražby?

Predmet dražby môže byť právo, vec, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor práv, vecí alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo jeho časť, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.

Predmetom dražby nesmie byť predmet, ktorým navrhovateľ dražby alebo dražobník na základe zmluvy nemôže nakladať, alebo ak konanie dražby vylučuje osobitný predpis. Nemôžu sa dražiť cenné papiere ani majetok vo vlastníctve štátu a obcí.

Kto sa zúčastňuje na dobrovoľnej dražbe?

Na dobrovoľnej dražbe je prítomných niekoľko ľudí, ktoré majú svoje postavenie.

Dražobník

Ide o osobu, ktorá organizuje dražbu. Musí splňovať kritériá stanovené v zákone o dobrovoľných dražbách a iných príslušných predpisoch, pričom jej bolo udelené oprávnenie na vykonávanie príslušnej činnosti.

Navrhovateľ dražby

Je to osoba, ktorá vykonáva záložné právo alebo iná osoba, ktorá je oprávnená nevrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona.

Licitátor

Licitátor môže byť iba fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony. Musí byť zdravotne spôsobilá a je oprávnená činiť v mene a na účet dražobníka úkony na dražbe.

Účastníci dobrovoľnej dražby

Účastníkom dražby je každý, kto je prítomný na dražbe s cieľom vykonať podanie. Musí spĺňať podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách.

Pred, počas a po dobrovoľnej dražbe

Pred dobrovoľnou dražbou

Pred samotnou dražbou je povinné značiť osoby a veci spôsobom vylučujúcim ich zámeru. Všetky potrebné písomnosti je potrebné doručiť zákonom predpísaným spôsobom a v predpísanej lehote. V povinnej lehote je tiež povinné zverejniť oznámenie o dražbe. Dražobník je povinný umiestniť na predmet dražby označenie podľa zákona, a to najmenej 15 dní pred konaním dražby.

Počas dobrovoľnej dražby

Dražba sa otvára jej vyvolaním. Účastníci sú oboznámení s predmetom dražby, právami a záväzkami k predmetu dražby, jeho cenou, výškou najvyššieho podania a najnižšieho prihodenia. Účastníci podávajú cenové ponuky, zatiaľ čo je celý priebeh korigovaný licitátorom. Ten vyzýva na ďalšie podania. Pokiaľ už žiaden z účastníkov nepodá vyššiu ponuku, licitátor oznámi príklepom koniec dražby.

Po dobrovoľnej dražbe – nadobudnutie vlastníckeho práva

Po tom, čo účastník získa predmet dražby, stáva sa vydražiteľom. Vlastnícke právo na jeho osobu vzniklo udelením príklepu iniciátora. Vydražiteľ dostane vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu, poprípade je priložené potvrdenie o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému úradu.

Neváhajte sa na nás obrátiť, pokiaľ sa nachádzate v náročnej finančnej situácií. Z každého problému existuje úspešné východisko, ktoré vás zachráni od exekúcie či dlhov. Sme tu pre vás, s najlepšou možnou pomocou z oblasti férového výkupu nehnuteľností.

Späť na články