Na aké náležitosti nezabudnúť pri nájomnej zmluve?

Nájom, ako všeobecný právny koncept, zahrňuje rôzne ekonomické vzťahy, kde podstatou je, že nevlastník veci odpláca za možnosť využívať alebo ťažiť z úžitkovej hodnoty danej veci. Právny základ tohto vzťahu spočíva v nájomnej zmluve, ktorou prenecháva prenajímateľ nájomcovi konkrétnu vec, aby ju dočasne využíval alebo z nej ťažil úžitky. Na oplátku za túto možnosť platí nájomca nájomné.

Množstvo mladých ľudí vyhľadáva nájom ako spôsob osamostatniť sa, kdežto dospelí ľudia vidia prenájom ako jedinú možnosť bývania. V tomto bode sú majitelia investičných nehnuteľností neustále zaneprázdnení z dôvodu vysokého záujmu o prenájom ich nehnuteľnosti. Či už ste v postavení prenajímateľa alebo nájomcu, mali by ste mať všeobecný prehľad o tom, ktoré náležitosti na nájomnej zmluve dozaista nesmú chýbať.

Pojmové znaky nájomnej zmluvy

Právne ustanovenie o nájomnej dohode nájdeme v § 663 Civilného zákonníka v znení platnom podľa aktuálnych právnych noriem. Táto dohoda vzniká medzi stranami, ktoré sú označované ako odovzdávajúca strana (prenajímateľ) a prijímajúca strana (nájomca), ktorá využíva daný objekt. Tieto strany môžu byť reprezentované právnickými alebo fyzickými osobami, vrátane verejnoprávnych subjektov.

Medzi pojmové znaky nájomnej zmluvy patrí:

  • Predmet nájmu
  • Prenechanie užívania veci alebo brania úžitkov
  • Dočasnosť právneho vzťahu
  • Nájomné za užívanie alebo branie úžitkov

Nájomný vzťah vždy predstavuje dočasný charakter, pričom táto dočasnosť nemusí byť výslovne ustanovená v samotnej zmluve. Objekt môže byť prenajatý bez špecifického stanovenia konkrétneho časového obdobia.

Predmet nájmu

Za predmet nájmu môžeme považovať ľubovoľný predmet, ktorý je schopný byť súčasťou občianskoprávnych vzťahov. Avšak, táto vec musí vždy vyhovovať dohodnutým podmienkam pre jej užívanie alebo získavanie úžitkov.

Môže ísť o pohyblivé alebo nehybné objekty, ktoré musia byť jasne identifikovateľné. Táto požiadavka sa týka aj nehnuteľností, ktoré sú vždy považované za jedinečné objekty. Objekt nájmu môže zahŕňať celé entity, ako napríklad dom alebo pozemok, alebo len ich časti (byt, nebytový priestor, časť múru určená na prenájom a iné).

V bežnej situácii by malo ísť o objekt, ktorý je schopný poskytovať očakávané výhody dohodnutým užívaním alebo získavaním úžitkov a nie je bežné, aby sa spotreboval. Napriek tomu môžu byť predmetom nájmu aj objekty, ktoré majú vlastnosti, ktoré ich z princípu robia spotrebovateľnými.

Dočasnosť nájmu

Nájom sa väčšinou stanovuje na konkrétnu dobu, ale zákonné ustanovenia umožňujú zmluvným stranám dohodnúť nájom aj bez stanoveného časového obmedzenia. Ukončenie nájmu bez časového obmedzenia môže byť dohodnuté medzi zmluvnými stranami alebo môže nastať v dôsledku výpovede.

Výška nájomného

Nájomné musí byť stanovené v dohodnutých podmienkach, pričom môže pozostávať z peňažných i nepeňažných platieb. Zvyčajne sa nájomné vyrovnáva pravidelne, no platba jednorazovo nie je vylúčená podľa zákona. Výška nájmu je vecou dohody medzi zmluvnými stranami, pokiaľ nie je upravená osobitnými právnymi normami. Splatnosť nájmu sa rovnako určuje v dohode zmluvných strán.

Prenajímateľ je povinný poskytnúť nájomcovi objekt v takom stave, aby umožňoval normálne užívanie alebo aspoň bežné užívanie, ak nie je dohodnuté inak, a udržiavať ho v tomto stave na svoje náklady. Nájomca má právo užívať objekt v súlade s dohodnutými podmienkami v nájomnej zmluve. Ak nie je špecifikovaný konkrétny spôsob využívania, nájomca je povinný využívať objekt primerane k jeho povahe a účelu. V prípade, že povaha objektu vyžaduje špecifický spôsob využívania, nájomca je zároveň povinný zachovať ho tak, aby nedochádzalo k poškodeniu.

Náležitosti nájomnej zmluvy – zhrnutie

Ako už viete, nájomná zmluva prebieha medzi dvoma hlavnými osobami – prenajímateľom a nájomníkom. Musí však obsahovať tieto základné náležitosti:

  • Označenie zmluvných strán
  • Predmet nájmu a rozsah jeho používania
  • Výška nájomného
  • Výška úhrady za plnenia spojené s užívaním nehnuteľnosti a spôsob ich výpočtu

V prípade, že ste sa ocitli vo finančných problémoch a potrebujete splatiť dlhy, hypotéku či iné finančné záležitosti, výkup nehnuteľnosti je to najlepšie riešenie. Oproti klasickým realitným kanceláriám je výkup rýchlejší, čo najférovejší a s nami máte dokonca možnosť zostať vo svojej nehnuteľnosti po dobu 3 mesiacov za stanovenú výšku nájmu, pokiaľ si nenájdete druhý domov.

Späť na články