Všetko, čo chcete vedieť o exekúcii vedenej voči vám

Základným zámerom civilného exekučného konania je vykonanie nariadeného súdneho alebo iného rozhodnutia, ktoré slúži ako hlavný dokument pre exekúciu. Účelom tohto procesu je predovšetkým dosiahnutie uspokojenia pohľadávky oprávneného, ktorá bola schválená vykonateľným exekučným titulom. Čo je samotná exekúcia, čím začína či prebieha a ako zistíte, či sú voči vám vedené exekúcie?

Čo je exekúcia a kedy sa začína?

Exekúcia predstavuje nútený výkon súdnych alebo iných rozhodnutí, ktoré slúžia ako exekučný titul v súlade s ustanoveniami exekučného poriadku. Tento titul často zahŕňa vykonateľné súdne rozhodnutie, ktoré ukladá povinnosť, priznáva právo alebo má vplyv na majetok, napríklad rozsudok, platobný rozkaz alebo rozhodnutie týkajúce sa dedičstva.

Právoplatnými exekučnými titulmi sú však aj rozhodnutia orgánov mimo súdnictva, ktoré ukladajú povinnosti, priznávajú práva alebo ovplyvňujú majetok. Sem patria napríklad výpisy o nedoplatkoch, rôzne platobné výmery a rozhodnutia schvaľujúce zmier vydané v rámci všeobecného alebo osobitného správneho konania.

Exekučné konanie

Exekučné konanie je riadené ustanoveniami právneho predpisu č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, inak nazývaného Exekučný poriadok, a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Hlavným zámerom exekučného konania je dosiahnutie spravodlivého vyrovnania práv oprávneného, pričom tento cieľ sa musí dosiahnuť s ohľadom na ochranu povinného a tretích strán pred nadmernými alebo zbytočnými zásahmi do ich práv. Pri vykonávaní exekúcie sa preto uplatňujú nasledujúce základné princípy:

 • Exekúcia môže byť realizovaná len na uspokojenie existujúcich práv.
 • Exekúcia môže byť vykonaná len v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v zákone.
 • Exekúcia môže byť vykonaná len v rozsahu nevyhnutnom na uspokojenie oprávneného.
 • Exekúcia môže byť vykonaná len z majetku povinného.

Kde a ako zistiť o exekúcii vedenej voči vám

V prípade, že sa nachádzate v opačnej pozícii a nie ste oprávneným subjektom, ale skôr dlžníkom, máte možnosť získať informácie o stave vašej exekúcie, jej výške a všetkých relevantných parametroch zo dvoch dostupných registrov. Jedným z týchto registrov je Centrálny register exekúcií (CRE), a druhým je Register poverení na vykonanie exekúcie.

Centrálny register exekúcií (CRE)

Centrálny register exekúcií predstavuje verejný zoznam, ktorý je prístupný na webovom sídle Slovenskej komory exekútorov, a zaznamenávajú sa v ňom informácie o každej exekúcii, ktorá právoplatne neskončila. Je to verejný register, kde má ktokoľvek možnosť overiť informácie o súčasných exekučných konaniach. V tomto registri je možné získať nasledujúce údaje:

 • Prítomnosť exekúcie voči danej osobe,
 • Aktuálny stav exekúcie, ak je aktívna,
 • Informácie o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
 • Údaje o súdnom exekútorovi, ktorý realizuje exekúciu,
 • Informácie o povinnom (dlžníkovi),
 • Dôležité termíny spojené s exekúciou,
 • Údaje o vymáhanom nároku a jeho výška.

Register poverení na vykonanie exekúcie

Register poverení je verejným záznamom, ktorý je spravovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Tento register obsahuje všetky udelené poverenia, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica v rámci žiadostí o vykonanie exekúcie doručených súdu po dátume 1. apríla 2017.

V tomto registri je možné vyhľadávať informácie na základe čísla poverenia alebo údajov o povinnom (dlžníkovi). Avšak, sú tu zverejnené iba poverenia z aktuálne prebiehajúcich exekučných konaní. Dôležité je tiež zdôrazniť, že v tomto registri nie sú uverejnené exekúcie, ktoré sú vymáhané Sociálnou poisťovňou v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z.

Ak sa nachádzate v dlhoch alebo čelíte finančným ťažkostiam, ktoré momentálne neviete efektívne vyriešiť, odporúčame vám bezodkladne naviazať komunikáciu s príslušnými oprávnenými osobami, inštitúciami alebo bankami. Tým často môžete zabrániť exekúcii a predaju vášho majetku. Naša spoločnosť vám dokáže poskytnúť právne poradenstvo a konzultácie pre tieto oblasti. Ak vám hrozí dražba, sme schopní rýchlo a bezpečne odkúpiť vašu nehnuteľnosť. Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok.

Späť na články