Ktoré povinnosti je potrebné vykonať po kúpe nehnuteľnosti?

Pri kúpe ale aj predaji nehnuteľnosti prebieha zmena vlastníkov nielen samotnej nehnuteľnosti, ale aj adresy, povinností a ďalších mnohých úkonov, ktoré s nehnuteľnosťou súvisia. Aké sú to a na čo by ste zaručene mali myslieť, ak predávate alebo kupujete byt či dom?

Preberací protokol

S cieľom zabezpečiť väčšiu právnu istotu je dôležité dôkladne vyplniť preberací protokol o odovzdaní nehnuteľnosti. Tento dokument vyžaduje zaznamenanie aktuálnych hodnôt meračov z elektrickej energie, zemného plynu, vody a poprípade aj kúrenia. Následne je nutné informovať správcu budovy o ukončení bývania, čím je možné vyhotoviť konečné vyúčtovanie zálohových platieb za byt.

Správa bytového domu

V prípade, že ste preniesli vlastníctvo bytu v bytovom dome, mali by ste tiež informovať správcu nehnuteľností o tejto zmene a vyrovnať prípadné nedoplatky v zálohových platbách za byt a ďalších nákladoch spojených s bývaním. Tieto náklady môžu zahŕňať príspevky do fondu údržby a opráv, platby za služby súvisiace s užívaním bytu a poplatky za správu odovzdané správcovi. Nový vlastník bytu automaticky preberá zmluvu o správe od predchádzajúceho vlastníka, a preto je povinný oznámiť túto zmenu správcovi nehnuteľností. Pre stretnutie s správcom je potrebné pripraviť dokumenty vrátane kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a preberacieho protokolu.

Výdavky nehnuteľnosti

Elektrická energia

Pôvodným vlastníkom je vyžadované zrušiť odber elektrickej energie, zatiaľ čo nový vlastník musí vykonať proces registrácie pre svoj vlastný odber. Existuje niekoľko možných spôsobov realizácie tohto postupu. Možnosť odhlásenia elektriny zahŕňa osobnú návštevu pobočky poskytovateľa na mieste, telefonické oznámenie alebo online formulár.

Zemný plyn

V prípade, že využívate zemný plyn vo vašom dome či byte, je nevyhnutné, aby ste zrušili svoj odber a nový majiteľ sa následne musí nanovo registrovať na odber. Proces odhlasovania a prihlasovania sa k odberu zemného plynu môže byť realizovaný podobným spôsobom ako v prípade elektrickej energie.

Komunálny odpad

Registrovanie sa na odber prebieha na príslušnom miestnom úrade a je potrebné vykonať túto formálnu povinnosť do 30 dní od nadobudnutia vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Poplatok je povinný zaplatiť poplatník, čo môže byť fyzická osoba oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemok, alebo iný objekt na území hlavného mesta, s výnimkou lesov a vodných plôch evidovaných v katastri nehnuteľností.

Tento poplatok sa vzťahuje aj na právnické osoby, ktoré užívajú nehnuteľnosti na iný účel než podnikanie a podnikateľov, ktorí nehnuteľnosti využívajú na účely podnikania v hlavnom meste.

Zmena trvalého pobytu

Zmena trvalého pobytu predstavuje často ďalší nevyhnutný krok, ktorý sa vykonáva po predaji nehnuteľnosti. Existujú situácie, kedy nie je potrebné meniť trvalý pobyt. V prípade ak áno, navštívte miestny úrad podľa polohy nehnuteľnosti. Pre zmenu trvalého pobytu by mal obvykle postačiť občiansky preukaz, no z praxe odporúčame mať pri sebe aj list vlastníctva a v prípade maloletých, ich rodný list. Po zmene trvalého pobytu je potrebné vybaviť si nový občiansky preukaz so zmenenou adresou trvalého pobytu.

Zmena sídla firmy

V prípade, že ste živnostníkom a vaša firma má uvedenú adresu v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ktorú však už nevlastníte, je nevyhnutné uskutočniť zmenu tejto adresy v súlade s právnymi predpismi. Môžete si adresu nechať nezmenenú, avšak v takom prípade je nutné predložiť do Obchodného registra SR súhlas aktuálneho vlastníka nehnuteľnosti. Podpis na uvedenom súhlase musí byť overený úradne.

Povinnosť podať daňové priznanie

Každý, kto sa stane novým vlastníkom nehnuteľnosti, má povinnosť vyplniť daňové priznanie týkajúce sa konkrétnej nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinné predložiť daňovníkovi, ktorému vznikla daňová povinnosť vo vzťahu k dane z nehnuteľností. Teda, ak sa osoba stala vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností v uplynulom roku, je povinná podať daňové priznanie do 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

Áno, pri kúpe ale aj predaji nehnuteľnosti je potrebné vykonať množstvo zmien, ktoré so sebou samotný proces prináša. Nezanedbajte každý detail pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti. Pokiaľ máte záujem o výkup nehnuteľnosti z dôvodu vysokých výdavkov, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomôžeme vám so všetkým, čo k celému procesu neodkladne patrí, vrátane konkrétnych úkonov spomenutých v tomto článku.

Späť na články